Lấy số đầu thu STB trên tem dán dưới đáy đầu thu

Mã số đầu thu VTVcab

Lấy số đầu thu STB thông qua phần mềm điều khiển

Tùy theo loại đầu thu đang sử dụng, Quý khách hàng có thể lấy số đầu thu bằng một trong các cách dưới đây

1. KAON (Bấm phím menu trên điều khiển và chọn)

Hệ thống CA ⟶ CAS Khe cắm 1: Conax CA ⟶ About Conax CA ⟶ Chip id (dòng dưới cùng)

2. Opentech (Bấm phím menu trên điều khiển và chọn)

Hệ thống khóa mã Conax ⟶ Thông tin khóa mã ⟶ Chip ID (dòng đầu tiên)

3. TC-388 (Bấm phím menu trên điều khiển và chọn)

Truy cập có điều kiện ⟶ Thông tin thẻ truy cập Conax ⟶ Chip ID (dòng dưới cùng)

4. INTEK (Bấm phím menu trên điều khiển và chọn)

Hệ thống khóa mã ⟶ Conax CA ⟶ Thông tin CA Conan ⟶ Chip ID (dòng dưới cùng)

5. HUMAX VTV-100 (Bấm phím menu trên điều khiển và chọn)

Cài đặt ⟶ Hệ thống ⟶ Thông tin hệ thống ⟶ STB CA S/N (dòng thứ 4)

6. HUMAX VTV-200 (Bấm phím menu trên điều khiển và chọn)

Cài đặt ⟶ Hệ thống ⟶ Thông tin kỹ thuật ⟶ Thẻ ⟶ STB CA S/N (dòng thứ 2)

7. TECHNI (Bấm phím menu trên điều khiển và chọn)

Thiết Lập ⟶ Thông tin hệ thống ⟶ Thông tin khóa mã ⟶ STB CA S/N (dòng thứ 3)

Lấy số thẻ smartcard trên thẻ giải mã của đầu thu

Thẻ giải mã đầu thu VTVcab

Lấy số thẻ smartcard thông qua phần mềm điều khiển

Tùy theo loại đầu thu đang sử dụng, Quý khách hàng có thể lấy thông tin số thẻ smartcard bằng một trong các cách dưới đây

1. KAON (Bấm phím menu trên điều khiển và chọn)

Hệ thống CA ⟶ CAS Khe cắm 1: Conax CA ⟶ About Conax CA ⟶ Số thẻ (dòng thứ 3)

2. Opentech (Bấm phím menu trên điều khiển và chọn)

Hệ thống khóa mã Conax ⟶ Thông tin khóa mã ⟶ Số thẻ (dòng thứ 4)

3. TC-388 (Bấm phím menu trên điều khiển và chọn)

Truy cập có điều kiện ⟶ Thông tin thẻ truy cập Conax ⟶ Số thẻ (dòng thứ 3)

4. INTEK (Bấm phím menu trên điều khiển và chọn)

Hệ thống khóa mã ⟶ Conax CA ⟶ Thông tin CA Conan ⟶ Card number (dòng thứ 3)

5. HUMAX VTV-100 (Bấm phím menu trên điều khiển và chọn)

Cài đặt ⟶ Hệ thống ⟶ Thông tin thẻ giải mã ⟶ Số thẻ (dòng thứ 4)

6. HUMAX VTV-200 (Bấm phím menu trên điều khiển và chọn)

Cài đặt ⟶ Hệ thống ⟶ Thông tin kỹ thuật ⟶ Thẻ ⟶ Số thẻ (dòng đầu tiên)

7. TECHNI (Bấm phím menu trên điều khiển và chọn)

Thiết Lập ⟶ Thông tin hệ thống ⟶ Thông tin khóa mã ⟶ Số thẻ (dòng đầu tiên)