Phone & Tablet

Mobile

Hệ điều hành iOS

iOS 7.x hoặc cao hơn

Hệ điều hành Android

Android 4.x hoặc cao hơn

Computer

Computer

Windows 10

Internet Explorer 11

Mozilla FireFox

Google Chrome*

Windows 8.1

Internet Explorer 11

Mozilla FireFox

Google Chrome*

Windows 8

Internet Explorer 10

Mozilla FireFox

Google Chrome*

Windows 7

Internet Explorer 11

Internet Explorer 10

Internet ExplorerIE 9

Internet Explorer 8

Mozilla FireFox

Google Chrome*

Windows XP

Internet Explorer 8

Internet Explorer 7

Mozilla FireFox

Google Chrome*

10.8 Mountain Lion

Apple Safari

Mozilla FireFox

Google Chrome*

* Với trình duyệt Chrome, bạn phải cài đặt thêm Plugin để sử dụng dịch vụ

Smart TV

TV

Đầu thu Hybird

Đầu thu Hybird 4K